Dnes je: 31. 05. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Prijímacie konanie aktuálne výsledky po 1.kole

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka školského roku 2020/2021 po 1.kole

Na základe kritérii urobíme poradovník uchádzačov, podľa ktorého budú uchádzači vyzývyní, aby potvrdili svoj záujem o štúdium na SOŠ stavebnej v LM.

  • Úspešný uchádzač, ktorý sa rozhodne študovať na našej škole, záväzne potvrdí, že našu školu nastupuje. Uchádzačovi bude následne vydané rozhodnutie o prijatí.
  • Úspešný uchádzač, ktorý ale uprednostní pri nástupe tú druhú školu, záväzne potvrdí, že na našu školu nenastúpi. 
  • Obidve tieto záväzné potvrdenia sú definitívne a nemenné.
  • Ak niektorý uchádzač záväzne potvrdí, že na našu školu nenastúpi, bude vyškrtnutý z poradovníka a nasledne oslovíme ďalšieho uchádzača v poradí. 

29.mája vydá riaditeľ našej školy rozhodnutia o prijatí všetkým uchádzačom, od ktorých má záväzné potvrdenie, že na SOŠ stavebnú v LM (ak tak ešte neurobil) a aj všetkým ostatným uchádzačom v poradí nad čiarou, od ktorých vyjadrenie nemá. Ostatným uchádzačom pod čiarou pošle rozhodnutia o neprijatí.

vzor     Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

vzor     Odvolanie voči neprijatiu na strednú školu pre nedostatok miesta

Uvedené vzory v prípade potreby možno vyplniť, vytlačiť, podpísať, spraviť scan a priložiť ako prílohu do mailu na sosslm@sosslm.sk, poslať poštou, doručiť osobne po telefonickej dohode na 044/ 55 229 63

Do 4.júna uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí na SOŠ stavebnú LM a ešte sa nevyjadril, záväzne potvrdí, či na našu školu nastupuje, alebo uprednostnil druhú školu. Ak tak ale neurobí, znamená to, že stratil záujem o prijatie na našu školu.

Do 4.júna uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na SOŠ stavebnú, sa musí rozhodnúť, či chce nastúpiť na druhú školu (ak na nej potvrdí nástup, už sa nemôže odvolať k nám), alebo sa bude pokúšať o štúdium na SOŠ stavebnej LM.

Ak sa rozhodne pre SOŠ stavebnú LM, podá odvolanie proti neprijatiu a bude čakať, ako to dopadne.

Do 15.júna môže riaditeľ ešte autoremedúrou = samoopravou zmeniť rozhodnutie o neprijatí v prípade, že sa posunie čiara v poradovníku.

Po tomto termíne sú odvolania, ktorým nebolo vyhovené, odoslané na Žilinsky samosprávny kraj a zároveň môže riaditeľ školy vyhlásiť druhé kolo príjimacich skúšok, ak mu zostali neobsadené miesta.

------------------------------------

Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

Riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej, Školská 8, Liptovský Mikuláš v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje upravené kritériá prijímacieho konania.

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA - nové 2020 2021