Dnes je: 22. 05. 2022 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Charakteristika školy

Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši  sa nachádza v širšom centre mesta Liptovský Mikuláš. Sídli v troch pavilónoch, ktoré sú vzdialené od seba asi 500 m. 

V pavilóne A sa nachádza riaditeľstvo školy. V tomto pavilóne sa pripravujú žiaci študijného odboru  3650 M staviteľstvo.

V pavilóne B sa pripravujú žiaci študijných odborov s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania   3656 K operátor stavebnej výroby a   3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, žiaci 2-ročného nadstavbového štúdia   3659 L stavebníctvo  a   2414 L 01 strojárstvo–výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení a
žiaci  trojročných učebných odborov stavebného, strojárskeho a elektrotechnického smeru 

V pavilóne C sa nachádzajú školské dielne, kde sa realizuje odborný výcvik študijných a učebných odborov našej školy.    

Škola nemá vlastnú jedáleň. Žiaci majú možnosť stravovať sa v blízkej jedálni Hotelovej akadémie, Čs.brigády 1804, Liptovský Mikuláš.

Keďže sme školou s nadregionálnou ponukou štúdia, žiaci majú možnosť ubytovania a stravy v DM na Petrovičovom nábreží pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši.

V roku 2021 si škola pripomenula už 71.výročie vyučovania, ktoré začalo v jednej triede dvojročnej majstrovskej školy.

Počas svojho pôsobenia na pôde mesta Liptovský Mikuláš vychovala škola mnoho kvalitných absolventov pracujúcich v stavebných firmách po celom Slovensku i v zahraničí. V sieti stredných škôl Žilinského kraja má naša škola významnú pozíciu. Navštevujú ju žiaci nielen z okresu Liptovský Mikuláš, ale z celého regiónu Liptova, Oravy a Turca. Naša škola svojimi piatimi vzdelávacími programami pre 13 študijných a učebných odborov pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v stavebníctvestrojárstve a elektrotechnike

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali  silné a slabé stránky školy (SWOT analýza), ktoré nám signalizujú, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovnovzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu úroveň. 

Silné stránky školy sú:

 • široká ponuka študijných a učebných odborov,
 • poskytovanie všetkých úrovní vzdelávania v oblasti stavebníctva v spádovej oblasti školy,
 • učenie sa pre prax,
 • umožnenie vzdelania všetkým žiakom, 
 • ponuka externej formy štúdia vo všetkých študijných a učebných odboroch školy,
 • orientácia výchovy a vzdelávania na kompetencie žiakov potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce,
 • akreditácia všetkých študijných a učebných odborov školy v rámci celoživotného vzdelávania,
 • materiálne a technologické podmienky pre výchovu a vzdelávanie,
 • dobré vybavenie štandardných a odborných učební a kabinetov,
 • dobré vybavenie dielní odborného výcviku,
 • implementácia projektov podporovaných ESF, MŠVVaŠ SR a VÚC Žilina,
 • kvalifikácia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy
 • kvalita a skúsenosti pedagogických zamestnancov,
 • snaha pedagogických zamestnancov vzdelávať sa,
 • experimentálne overovanie projektov v spolupráci so zahraničnými partnermi,
 • dobre vybudované vzťahy s partnerskými organizáciami a firmami školy,
 • použitie IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu v predmetoch teoretického a praktického vyučovania,
 • ponuka rekvalifikačných kurzov pre obyvateľov Liptovského Mikuláša a okolia.