Dnes je: 22. 04. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Profil školy

Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši  sa nachádza v širšom centre mesta Liptovský Mikuláš. Sídli v troch pavilónoch, ktoré sú vzdialené od seba asi 500 m. 

V pavilóne A sa nachádza riaditeľstvo školy. V tomto pavilóne sa pripravujú žiaci študijného odboru 3650 M staviteľstvo a tiež 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

V pavilóne B sa pripravujú žiaci študijných odborov s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania 3656 K operátor stavebnej výroby a 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, žiaci 2- ročného nadstavbového štúdia 3659 L stavebníctvo2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení a 2675 L 01 - elektrotechnika - energetika a žiaci  trojročných učebných odborov stavebného, strojárskeho a elektrotechnického smeru 3661 H murár,  3668 H montér suchých stavieb3675 H maliar, 3678 H inštalatér, 3684 H strechár2464 H  strojný mechanik2487 H 01 autoopravár – mechanik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika.

V pavilóne C sa nachádzajú školské dielne, kde sa realizuje odborný výcvik študijných a učebných odborov našej školy.    

Škola nemá vlastnú jedáleň. Žiaci majú možnosť stravovať sa v blízkej jedálni Hotelovej akadémie, Čs.brigády 1804 , Liptovský Mikuláš.

Keďže sme školou s nadregionálnou ponukou štúdia, žiaci majú možnosť ubytovania a stravy DM na Petrovičovom nábreží Liptovský Mikuláš pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši.

  Škola pripravuje žiakov pre trh práce od roku 1950

Počas svojho pôsobenia na pôde mesta Liptovský Mikuláš vychovala škola mnoho kvalitných absolventov pracujúcich v stavebných firmách po celom Slovensku i v zahraničí. V sieti stredných škôl Žilinského kraja má naša škola významnú pozíciu. Navštevujú ju žiaci nielen z okresu Liptovský Mikuláš, ale z celého regiónu Liptova, Oravy a Turca. Naša škola svojimi piatimi vzdelávacími programami pre 13 študijných a učebných odborov pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v stavebníctve, strojárstve a elektrotechnike

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali  silné a slabé stránky školy (SWOT analýza), ktoré nám signalizujú, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovnovzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu úroveň. 

Silné stránky školy sú:

  • Primerané materiálno- technické zabezpečenie pre teoretické vyučovanie v súlade s cieľmi vytýčenými v ŠVP a ŠkVP.
  • Kvalitné vedenie a motivovanie žiakov k odborným mimovyučovacím aktivitám – súťažným prácam.
  • Využívanie skúseností bývalých absolventov pre motiváciu žiakov.
  • Kvalifikovaní vyučujúci odborných predmetov.
  • Využívanie vzdelávacieho portálu EduPage - elektronickej žiackej knižky, elektronickej triednej knihy, elektronických ospravedlneniek, elektronickej komunikácie s rodičmi vrátane získavania názorov pomocou hlasovania, elektronických vyhlásení, elektronických príprav, testov, prezentácií, interaktívnych domácich úloh.
  • Využívanie informačného systému aSc Agenda.
  • Vytvorenie odborných učebných textov počas dištančného vzdelávania pre odborné predmety, čo zvýšilo kvalitu vzdelávania aj pri aplikácii pri prezenčnom vyučovaní.
  • Vysoká  ponuka záujmových krúžkov.
  • Dopyt odborníkov z praxe po zručnostiach študentov a spolupráca s nimi už počas štúdia (neformálne duálne vzdelávanie).
  • Príkladná spolupráca s odborníkmi z praxe z oblasti oceňovania stavebných prác – firma Cenkros poskytuje software nielen škole, ale aj študentom na prácu aj mimo práce v prezenčnom vyučovaní.