Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Maturita 2024 a záverečné skúšky 2024

Maturitné skúšky 2024

EČ, PFIČ ANJ

EČ MAT

Náhradný termín EČ, PFIČ

Opravný termín EČ, PFIČ

 PČOZ

Náhradný termín

Mimoriadny termín PČOZ

Akademický týždeň

Riadny termín ÚFIČ

slávnostné vyradenie úspešných maturantov

Mimoriadny termín ÚFIČ 

13.03.2024 streda

14.03.2024 štvrtok

09. - 11.04.2024 utorok - štvrtok

03. – 05.09.2024 utorok- štvrtok

15. – 19.04.2024 pondelok - piatok

22. – 26.04.2024 pondelok - piatok

09.- 11.09.2024 pondelok - streda

13. – 17.05.2024

20. – 24.05.2024

29.05.2024

12.09.2024 štvrtok

USMERNENIE K PRERUŠENIU MATURITNEJ SKÚŠKY 

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PRE MATURITNÉ SKÚŠKY pre jednotlivé predmety nájdete na stránke ŠPÚ 

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

bližšie informácie k testovaniu nájdete na stránke NÚCEMu  

Záverečné skúšky 2024

Študijné voľno

Riadny termín

slávnostné vyradenie úspešných učňov

Mimoriadny termín

 

07. – 11.06.2024 piatok - utorok

12. – 14.06. 2024 streda – piatok 

25.06.2024 utorok

17. - 19.09.2024 utorok - štvrtok 

04. – 06.02.2025 utorok - štvrtok

 

 

 ===================================================================

Záverečné skúšky 2023

15. - 16. jún 2023 - praktická časť - murár = 3, inštalatér = 4, strojný mechanik = 4, autoopravár - mechanik = 13, maliar = 1

19. jún 2023 - teoretická časť murár = 3, inštalatér = 4, strojný mechanik = 4, autoopravár - mechanik = 13, maliar = 1

===========================================================

ÚFIČ (ústna forma internej časti) + TČOZ (teoretická časť odbornej zložky) MS 2023

rozpis má každý žiak v EduPage,

skúšanie začína denne od 7.00 hod.,

SJL, ANJ, POS, TZB - Školská 8,

OSV, MSIZ, STA, STR - Jura Janošku 4

29. máj 2023 - SJL, ANJ + TZB, STA, STR

30. máj 2023 - SJL, ANJ + POS, MSIZ, STR

31. máj 2023 - SJL 

1. jún 2023 - SJL, ANJ 

2. jún 2023 - ANJ 

===========================================================

PČOZ (praktická časť odbornej zložky) MS 2023

17. apríl 2023 - TZB = obhajoba súťažnej práce TZB = 1 a predvedenie komplexnej úlohy = 7

17. apríl 2023 - STR = obhajoba vlastného projektu = 5

17. apríl 2023 - POS = obhajoba vlastného projektu = 4 a obhajoba súťažnej práce POS = 2

17. apríl 2023 - STA = obhajoba vlastného projektu = 2

18. apríl 2023 - POS = predvedenie komplexnej úlohy = 3

18. apríl 2023 - STR = predvedenie komplexnej úlohy = 10

19. - 20. apríl 2023 - OSV = predvedenie komplexnej úlohy = 8

19. - 20. apríl 2023 - MSIZ = predvedenie komplexnej úlohy = 9

===========================================================

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023 

 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk

===========================================================

MIMORIADNY TERMÍN MS2022 - opravný termín ÚFIČ SJL, ANJ

15.02.2023 (streda) od 7.00 hod. na pavilóne A 

pre prihlásených - zatiaľ neúspešných maturantov z minulého šk. roku

===============================================================

Žiak posledného ročníka má povinnosť prihlásiť sa do 30.septembra 2022 na maturitné skúšky 2023 u koordinátora MS = Ing. Katarína Včelová, pavilón B. 

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu MS je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok (Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 14, odseky 7 až 10).

Žiak sosslm vykoná MS zo štyroch povinných predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra - SJL

anglický jazyk úroveň B1 ANJB1 (možné prihlásenie sa aj na úroveň B2), 

teoretická časť odbornej zložky - TČOZ

praktická časť odbornej zložky - PČOZ.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023 

 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk

 Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2023 = 3. - 5. apríla 2023 = (schvaľuje žiakovi riaditeľ školy)

bližšie informácie k testovaniu nájdete na stránke NÚCEMu    https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

USMERNENIE K PRERUŠENIU MATURITNEJ SKÚŠKY 

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PRE MATURITNÉ SKÚŠKY pre jednotlivé predmety nájdete na stránke ŠPÚ

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

  • V období od 17. apríla 2023 do 21.apríla 2023 sa uskutoční praktická časť maturitnej skúšky
  • V období od 29. mája 2023 do 02.júna 2023 sa uskutoční ústna časť maturitnej skúšky.
  • Do 31. mája 2023 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.
  • V období od 15. do 16. júna 2023 sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok.
  • Do 31. júla 2023 môžu podávať prihlášky na pomaturitné štúdium uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu.
  • Druhý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.
  • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 5. - 8. septembra 2023