Dnes je: 17. 04. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Maturita 2021

AKTUÁLNE INFORMÁCIE k MS2021 zo dňa 22.03.2021

    Žiaci posledných ročníkov stredných škôl budú v tomto školskom roku maturovať administratívne. Výsledky maturitnej skúšky určia školy, rovnako ako vlani, aritmetickým priemerom z výsledkov žiaka počas celého štúdia na strednej škole. Priemer známok sa vypočíta zo všetkých koncoročných vysvedčení žiaka a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MS2021

Žiak posledného ročníka má povinnosť prihlásiť sa do 30.septembra 2020 na maturitné skúšky 2021 u koordinátora MS = Ing. Jana Ursínyová, pavilón A. Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu MS je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS.

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu MS je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok (Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 14, odseky 7 až 10).

Žiak sosslm vykoná MS zo štyroch povinných predmetov: 1. slovenský jazyk a literatúra - SJL, 2. anglický jazyk úroveň B1 ANJB1 (možné prihlásenie sa aj na úroveň B2), 3. teoretická časť odbornej zložky - TČOZ, 4. praktická časť odbornej zložky - PČOZ.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2021 === ZRUŠENÉ EČ 04.01 a sľúbené PFIČ 22.03.

 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

 17. marec 2021 (streda) – anglický jazyk

 Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2021 = 8. - 13. apríla 2021 = (schvaľuje žiakovi riaditeľ školy)

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2021 = 3. - 8. septembra 2021

 

USMERNENIE K PRERUŠENIU MATURITNEJ SKÚŠKY 

 

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PRE MATURITNÉ SKÚŠKY

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

Cieľové požiadavky pre jednotlivé predmety nájdete na stránke ŠPÚ.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliknutím prejdete na stránku http://sosslm.edupage.org/maturita/kde nájdete podrobnejšie informácie, ale až po prihlásení sa menom a heslom na edupage. 

Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.  

MS 2020 - informácie pre rodičov a žiakov SOŠ

Dôležité termíny Ministerstva školstva: 

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 3. do 5. septembra 2019.
 • Do 30. septembra 2019 musia maturanti nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku.
 • Do 15. októbra 2019 môže ešte žiak  písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov maturitnej skúšky, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
 • Do 31. januára 2020 môže ešte riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
 • Maturita 2020 - Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch: 
 1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
 2. anglický  jazyk,  francúzsky  jazyk,  nemecký  jazyk,  ruský  jazyk,  španielsky  jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
 3. matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),
 4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2020 (piatok). 
bližšie informácie k testovaniu nájdete na stránke NÚCEMu  
 • Maturita 2020 - Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 31.marca do 3. apríla 2020.
 • Maturita 2020 - V období od 18. mája 2020 do 5. júna 2020 sa uskutočnia ústne maturity.
 • Do 31. mája 2020 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.
 • V období od 15. do 30. júna 2020 sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok na stredných odborných školách.
 • Do 31. júla 2020 môžu podávať prihlášky na pomaturitné štúdium uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu.
 • Druhý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.
 • Maturita 2020 - Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa predbežne uskutoční v termíne od 3. do 8. septembra 2020

  

OPRAVNÝ TERMÍN MS2019 - EČ, PFIČ, ÚFIČ - september 2019 = úspešne ukončený

 

EČ, PFIČ

ÚFIČ

Časový rozpis maturitných skúšok

utorok

03.09.2019 

streda

04.09.2019 

utorok

17.09.2019

EČ,

PFIČ,       

ÚFIČ   

Slovenský jazyk a literatúra     

Spojená škola

Československej armády 24     

036 01 Martin    

 

o 9.00 hod. na EČ

 

SOŠ stavebná

pavilón A

Školská 8

031 01 Lipt. Mikuláš

 

o 7.00 hod ÚFIČ

Anglický jazyk

   

Hotelová akadémia

Čs. brigády 1804

031 01 Lipt. Mikuláš       

 

o 9.00 hod. na EČ

o 12.20 hod na PFIČ 

SOŠ stavebná

pavilón A

Školská 8

031 01 Lipt. Mikuláš      

 

o 7.00 hod ÚFIČ