Dnes je: 15. 08. 2022 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Maturita 2022

Žiak posledného ročníka má povinnosť prihlásiť sa do 30.septembra 2021 na maturitné skúšky 2022 u koordinátora MS = Ing. Katarína Včelová, pavilón B. 

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu MS je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok (Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 14, odseky 7 až 10).

Žiak sosslm vykoná MS zo štyroch povinných predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra - SJL

anglický jazyk úroveň B1 ANJB1 (možné prihlásenie sa aj na úroveň B2), 

teoretická časť odbornej zložky - TČOZ

praktická časť odbornej zložky - PČOZ.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022 

 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk

 Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2022 = 5. - 8. apríla 2022 = (schvaľuje žiakovi riaditeľ školy)

bližšie informácie k testovaniu nájdete na stránke NÚCEMu    https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

USMERNENIE K PRERUŠENIU MATURITNEJ SKÚŠKY 

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PRE MATURITNÉ SKÚŠKY pre jednotlivé predmety nájdete na stránke ŠPÚ

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

  • V období od 25. apríla 2022 do 29.apríla 2022 sa uskutoční praktická časť maturitnej skúšky
  • V období od 23. mája 2022 do 27.mája 2022 sa uskutoční ústna časť maturitnej skúšky.
  • Do 31. mája 2022 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.
  • V období od 15. do 30. júna 2022 sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok na stredných odborných školách.
  • Do 31. júla 2022 môžu podávať prihlášky na pomaturitné štúdium uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu.
  • Druhý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.
  • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 5. - 8. septembra 2022