Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

ŠkVP

Základné informácie o školských vzdelávacích programoch 

Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš

SEPTEMBER 2022

 • Podkladom pre vypracovanie školských vzdelávacích programov (ŠkVP) boli štátne vzdelávacie programy platné od 1.9.2013 so všetkými dodatkami.

 • Škola vypracovala 5 školských vzdelávacích programov (spolu pre 14 študijných a učebných odborov).

 • V školskom roku 2022/2023 vyučujeme podľa 4 školských vzdelávacích programov:

-     ŠkVP Stavebníctvo-ÚSOV pre skupinu 4-ročných študijných odborov stavebných:

3650 M staviteľstvo, 3656 K operátor stavebnej výroby, 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, 3659 L stavebníctvo (nadstavbové štúdium);

-     ŠkVP Stavebníctvo-remeslá pre skupinu 3-ročných učebných odborov stavebných:

3661 H murár, 3668 H montér suchých stavieb, 3675 H maliar, 3678 H inštalatér, 3684 H strechár;

-     ŠkVP Strojárstvo-remeslápre skupinu 3-ročných učebných odborov strojárskych 2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia:

2464 H strojný mechanik, 2487 H 01 autoopravár – mechanik, 2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium);

-     ŠkVP Elektrotechnika – remeslápre 3-ročný učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika a 2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia  2675 L 01 elektrotechnika - energetika.

Vypracované máme aj ŠkVP pre učebné odbory 3663 H tesár a 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba. Nakoľko sme neotvorili 1.ročník štúdia v týchto odboroch, tieto ŠkVP pre školský rok 2022/2023 neaktívne.

 • Zo štátneho vzdelávacieho programu pre nás vyplynuli tieto základné úlohy:

-     Vypracovali sme učebné plány pre každý odbor štúdia.

-     Učebné plány obsahujú:

  • povinné predmety – všeobecnovzdelávacie (z toho 1 cudzí jazyk) a odborné;
  • voliteľné predmety;
  • účelové kurzy/učivo.

-     Všetky predmety s výnimkou etickej a náboženskej výchovy sú klasifikované.

 • Zo štátneho vzdelávacieho programu vyplýva povinné učivo "Ochrana života a zdravia" a povinné kurzy pohybových aktivít v prírode:

-     Učivo  "Ochrana života a zdravia" sa preberá v 1. až 3. ročníku na účelových cvičeniach a kurze na ochranu života a zdravia, ich absolvovanie je pre žiakov povinnéAbsolvovanie účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia zaznamenáme na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka ako  "absolvoval". Absolvovanie účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia je podmienkou úspešného ukončenia príslušného ročníka!

-     Povinné sú aj kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sú ŠVP predpísané 2 za štúdium pre študijné odbory a 1 za štúdium pre učebné odbory. Pre študijné odbory organizujeme v 1. ročníku plavecký kurz v rozsahu 5 dní/3 hod., v 2. ročníku turistický kurz (alternatívne lyžiarsky kurz) v rozsahu 5 dní/6 hod. Pre učebné odbory organizujeme v 1. ročníku plavecký kurz v rozsahu 5 dní/3 hod.

-     Žiaci 2-ročného nadstavbového štúdia v učebnom pláne učivo „Ochrana života a zdravia" a kurzy pohybových aktivít v prírode nemajú. Súčasťou ich učebného plánu je v 1.ročníku súvislá odborná prax, ktorú musia povinne absolvovať v rozsahu 10 dní po 6 hodín, spolu 60 hodín. Absolvovanie súvislej odbornej praxe je podmienkou úspešného ukončenia ročníka v predmete prax (odborná prax pre NŠ strojárstvo a NŠ elektrotechnika).

-     Súvislá odborná prax je tiež súčasťou učebného plánu 4-ročného študijného odboru 3650 M staviteľstvo v rozsahu 10 dní po 6 hodín v 2. a 3. ročníku, spolu 120 hodín. Absolvovanie súvislej odbornej praxe je podmienkou úspešného ukončenia ročníka v predmete prax.

 • Zo  štátneho vzdelávacieho programu vyplýva povinnosť žiakov učebných odborov a študijných odborov s rozšíreným praktickým vyučovaním absolvovať počas štúdia odborný výcvik  v rozsahu stanovenom učebným plánom.

-     Každý žiak má zavedenú individuálnu evidenciu dochádzky na odborný výcvik zosumarizovaný na konci štúdia; sumár musí byť min. 1520 hodín pre žiakov učebných odborovčo je podmienka účasti na záverečných skúškach a min. 1200 hodín pre žiakov študijných odborov s rozšíreným praktickým vyučovaním, čo je podmienka získania výučného listu.

 • Okrem školských vzdelávacích programov pripravila škola vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov, tzvHodnotiaci štandard SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši, ktorý obsahuje základné pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov počas štúdia, kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov podľa vzdelávacích oblastí  a kritéria hodnotenia maturitnej a záverečnej skúšky SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši.
 • Každý žiak je na 1. vyučovacej hodine oboznámený so všeobecnými pokynmi hodnotenia každého predmetu a s podmienkami klasifikácie v danom predmete.


 Všetky školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu a preštudovaniu na sekretariáte riaditeľa SOŠ stavebnej na ulici Školská č. 8 a u koordinátora ŠkVP na ulici J.Janošku č.4.