Dnes je: 26. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 ku dňu 30.06.2020

VOĽNÉ MIESTA 

Kód odboru

Názov odboru

Zapísaní žiaci

Voľné miesto

3650 M

Staviteľstvo

17

1

3656 K

Operátor stavebnej výroby

8

1

3658 K

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

8

1

3661 H

Murár

3

3

3678 H

Inštalatér

5

1

3684 H

Strechár

0

5

2464 H

Strojný mechanik

4

2

2487 H 01

Autoopravár - mechanik

12

0

2683 H 11

Elektromechanik – silnoprúdová technika

2

4

---------

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV na denné nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

 2 - ročné denné nadstavbové štúdium– ukončené maturitným vysvedčením

 

3659 L       stavebníctvo

2414 L 01  strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a 

                   zariadení

2675 L 01  elektrotechnika -  energetika

 Pokyny k prihláseniu sa k štúdiu vo zvolenom študijnom  odbore

  • Môžete sa prihlásiť tu pomocou elektronickej prihlášky
  • Absolventi stredných škôl - stačí vyplniť prihlášku, priložiť kópiu (sken) výučného listu a doručiť do 19.júna 2020
  • Akceptujeme tiež prihlášky mailom sosslm@sosslm.sk , poštou, osobne.
  • Prvý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium je naplánovaný na posledný úplný júnový týždeň. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.

-------------

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania do 1.ročníka školského roku 2020/2021 po 1.kole 29.5.2020 

-----------

Na 3-4-ročné štúdium prebieha do 29.5.2020 administrácia vyhodnotenia prijímacieho konania

Na základe kritérii urobíme poradovník uchádzačov, podľa ktorého budú uchádzači vyzývaní, aby potvrdili svoj záujem o štúdium na SOŠ stavebnej v LM.

  • Úspešný uchádzač, ktorý sa rozhodne študovať na našej škole, záväzne potvrdí, že našu školu nastupuje. Uchádzačovi bude následne vydané rozhodnutie o prijatí.

  • Úspešný uchádzač, ktorý ale uprednostní pri nástupe tú druhú školu, záväzne potvrdí, že na našu školu nenastúpi. 

  • Obidve tieto záväzné potvrdenia sú definitívne a nemenné.

  • Ak niektorý uchádzač záväzne potvrdí, že na našu školu nenastúpi, bude vyškrtnutý z poradovníka a nasledne oslovíme ďalšieho uchádzača v poradí. 

29.mája vydá riaditeľ našej školy rozhodnutia o prijatí všetkým uchádzačom, od ktorých má záväzné potvrdenie, že na SOŠ stavebnú v LM (ak tak ešte neurobil) a aj všetkým ostatným uchádzačom v poradí nad čiarou, od ktorých vyjadrenie nemá. Ostatným uchádzačom pod čiarou pošle rozhodnutia o neprijatí.

vzor     Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

vzor     Odvolanie voči neprijatiu na strednú školu pre nedostatok miesta

Uvedené vzory v prípade potreby možno vyplniť, vytlačiť, podpísať, spraviť scan a priložiť ako prílohu do mailu na sosslm@sosslm.sk, poslať poštou, doručiť osobne po telefonickej dohode na 044/ 55 229 63

Do 4.júna uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí na SOŠ stavebnú LM a ešte sa nevyjadril, záväzne potvrdí, či na našu školu nastupuje, alebo uprednostnil druhú školu. Ak tak ale neurobí, znamená to, že stratil záujem o prijatie na našu školu.

Do 4.júna uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na SOŠ stavebnú, sa musí rozhodnúť, či chce nastúpiť na druhú školu (ak na nej potvrdí nástup, už sa nemôže odvolať k nám), alebo sa bude pokúšať o štúdium na SOŠ stavebnej LM.

Ak sa rozhodne pre SOŠ stavebnú LM, podá odvolanie proti neprijatiu a bude čakať, ako to dopadne.

Do 15.júna môže riaditeľ ešte autoremedúrou = samoopravou zmeniť rozhodnutie o neprijatí v prípade, že sa posunie čiara v poradovníku.

Po tomto termíne sú odvolania, ktorým nebolo vyhovené, odoslané na Žilinsky samosprávny kraj a zároveň môže riaditeľ školy vyhlásiť druhé kolo príjimacich skúšok, ak mu zostali neobsadené miesta.

postup_prijimacieho_konania

 -----------

Riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej, Školská 8, Liptovský Mikuláš v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje upravené kritériá prijímacieho konania.

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA - nové 2020 2021

 
PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV
pre školský rok 2020/2021

4 - ročné študijné odbory

3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením,

3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (murár),

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (inštalatér),

 
3 - ročné študijné odbory  - ukončené výučným listom

3661 H  murár,

3678 H  inštalatér,

3684 H  strechár,

2464 H  strojný mechanik,

2487 H 01 autoopravár - mechanik, 

2683 H 11 elektromechanik -silnoprúdová technika,

  
Pokyny k prihláseniu sa k štúdiu vo zvolenom študijnom alebo učebnom odbore

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

 

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

 na denné nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

 2 - ročné denné nadstavbové štúdium– ukončené maturitným vysvedčením

3659 L         stavebníctvo,

2414 L 01   strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení,

2675 L        elektrotechnika