Dnes je: 21. 09. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Prijímacie konanie

 Kritéria prijímacieho konania NŠ a EŠ

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - plánovaný počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

študijný/učebný odbor

kód odboru

forma štúdia

počet tried

počet žiakov

strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01

 

 

 

stavebníctvo

3659 L

spolu

 

 denná

1

30

Uchádzači o štúdium do nadstavbového štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky za podmienok, že doručia kompletne vyplnenú prihlášku NŠ na študijný odbor v prvom termíne do 31. mája 2021, alebo v druhom termíne do 31. júla 2021 a preukážu, že úspešne ukončili štúdium v učebnom odbore záverečnou skúškou – dosiahli stredné odborné vzdelanie. V prípade rovnakého prospechu rozhoduje lepšia známka z cudzieho jazyka.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - plánovaný počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

študijný/učebný odbor

kód odboru

forma štúdia

počet tried

počet žiakov

staviteľstvo

3650 M

 

 

 

operátor stavebnej výroby

3656 K

mechanik stavebnoinštalačných zariadení

3658 K

murár

3661 H

strechár

3684 H

inštalatér

3678 H

strojný mechanik

2464 H

elektromechanik - silnoprúdová technika

2683 H 11

autoopravár - mechanik

2487 H 01

maliar

3675 H

montér suchých stavieb

3668 H

spolu

 

 externá

1

20

Uchádzači o štúdium do externého štúdia v učebných aj študijných odboroch budú prijatí bez prijímacej skúšky za podmienok, že doručia kompletne vyplnenú prihlášku EŠ na štúdium v prvom termíne do 31. mája 2021, alebo v druhom termíne do 31. júla 2021 a preukážu, aké štúdium ukončili – aké dosiahli najvyššie vzdelanie.

 

PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

pre školský rok 2021/2022

4 - ročné študijné odbory

3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením,

3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (murár),

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (inštalatér)

 
3 - ročné študijné odbory  - ukončené výučným listom

3661 H  murár,

3678 H  inštalatér,

3684 H  strechár,

2464 H  strojný mechanik,

2487 H 01 autoopravár - mechanik, 

2683 H 11 elektromechanik -silnoprúdová technika

  
 
 

Kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

Kritériá prijímacieho konania na SOŠ stavebnú LM  od 5.3.2021 upravené

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol dňa 04.01.2021 (číslo: 2021/9113:1-A1810) takto:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 podľa bodu 4 sa uskutočnia

a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Externé testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26. 1. 2021)

(Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.
  2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
  3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.
  4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
  5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
  6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
  7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
  8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021. Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.