Dnes je: 02. 12. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Prijímacie konanie

PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

pre školský rok 2022/2023
202021-stav_skola_banner-converteda4

4 - ročné študijné odbory

3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením,

3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (murár),

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (inštalatér)

 
3 - ročné učebné odbory  - ukončené výučným listom

3661 H  murár,

3678 H  inštalatér,

3684 H  strechár,

2464 H  strojný mechanik,

2487 H 01 autoopravár - mechanik, 

2683 H 11 elektromechanik -silnoprúdová technika

  
 ponuka študijných a učebných odborov TU   + video TU
 
 
Kritériá prijímacieho konania na SOŠ stavebnú LM 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia test zo sjl a mat

pre uchádzačov o študijné odbory - staviteľstvo, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadeni
I.kolo
a) v prvom termíne  02.05.2022,
b) v druhom termíne 09.05.2022
II.kolo
v prípade voľných miest 21.06.2022
 
prijímacie pohovory pre uchádzačov na učebné odbory sa uskutočnia v termínoch:
03.05.2022 - inštalatér, murár
04.05.2022 - autoopravár - mechanik
05.05.2022 - strechár, strojný mechanik, elektromechanik

Kritéria prijímacieho konania NŠ a EŠ

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - plánovaný počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023:

študijný/učebný odbor

kód odboru

forma štúdia

počet tried

počet žiakov

strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01

 

 

 

stavebníctvo

3659 L

 

 spolu

 denná

1

30

Uchádzači o štúdium do nadstavbového štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky za podmienok, že doručia kompletne vyplnenú prihlášku NŠ na študijný odbor v prvom termíne do 31. mája 2022, alebo v druhom termíne do 31. júla 2022 a preukážu, že úspešne ukončili štúdium v učebnom odbore záverečnou skúškou – dosiahli stredné odborné vzdelanie. V prípade rovnakého prospechu rozhoduje lepšia známka z cudzieho jazyka.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - plánovaný počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

študijný/učebný odbor

kód odboru

forma štúdia

počet tried

počet žiakov

staviteľstvo

3650 M

 

 

 

operátor stavebnej výroby

3656 K

mechanik stavebnoinštalačných zariadení

3658 K

murár

3661 H

strechár

3684 H

inštalatér

3678 H

strojný mechanik

2464 H

elektromechanik - silnoprúdová technika

2683 H 11

autoopravár - mechanik

2487 H 01

maliar

3675 H

montér suchých stavieb

3668 H

spolu

 

 externá

1

20

Uchádzači o štúdium do externého štúdia v učebných aj študijných odboroch budú prijatí bez prijímacej skúšky za podmienok, že doručia kompletne vyplnenú prihlášku EŠ na štúdium v prvom termíne do 31. mája 2022, alebo v druhom termíne do 31. júla 2022 a preukážu, aké štúdium ukončili – aké dosiahli najvyššie vzdelanie.