Dnes je: 02. 12. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Kontakt

Kontakt na školu:

Stredná odborná škola stavebná
Školská 8
031 45 Liptovský Mikuláš

riaditeľ školy: Ing. Jana Ursínyová = riaditeľka poverená vedením školy

 img7

 

Objekt A: (Školská 8)

Školská 8, 03145 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 55 229 63, 044 55 144 90
E-mail: sosslm@sosslm.sk
www.sosslm.sk 

Pavilón A je najstarší a priestorovo najväčší pavilón školy. Pozostáva z 3 traktov: v jednom bočnom trate sa nachádza telocvičňa.

V druhom bočnom trakte sú dielne pre výučbu predmetu prax študijného odboru 3650 M staviteľstvo, šatne žiakov a „školský autoservis“, čiže dielenské priestory učebného odboru 2487 H 01 autoopravár – mechanik.

Stredný trakt je 3-podlažný – má jedno podzemné a 2 nadzemné podlažia a slúži na realizáciu vzdelávacieho programu v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo. V súčasnosti sa tu pripravujú žiaci 4 tried. Na štúdium cudzích jazykov je tu jazykové laboratórium s interaktívnou tabuľou a žiacke pracoviská s napájacimi zariadenia na audiotechniku. Sú tu tiež multimediálne učebne: jedna pre slovenský jazyk a dejepis a druhá pre matematiku a fyziku. Pre štúdium odborných predmetov slúži interaktívna odborná učebňa TZB  a ďalšie 3 odborné učebne POS, SKN a MRYS. Okrem týchto odborných učební sú tu 3 počítačové učebne, v ktorých vyučujeme odborné predmety, pričom jedna z nich je multimediálna a využíva sa aj pre ostatné všeobecnovzdelávacie predmety. Sú tu aj ďalšie učebne pre potreby vyučovacieho procesu.

K pavilónu A patri aj školský dvor s menším športovým areálom.

   

Objekt B: (Jura Janošku 4)

Jura Janošku 4, 031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 55 214 08
E-mail: d.vrbenska@sosslm.sk
www.sosslm.sk

Pavilón B je 40-ročná skeletová stavba nachádzajúca sa na Janoškovej ulici. Tu prebieha teoretická príprava žiakov 4-ročných študijných odborov s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania 3656 K operátor stavebnej výroby, 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, 3659 L stavebníctvo a žiakov všetkých 3-ročných učebných odborov. Budova je 4-podlažná, všetky podlažia sú nadzemné. Na prízemí sa nachádzajú žiacke šatne, kotolňa, sklady a odborná učebňa prevýučbu elektrotechnických odborných predmetov. Na 1. poschodí sú priestory pre manažment školy a ekonomický úsek. Sú tu tiež 2 odborné učebne, jedna na výučbu fyziky, druhá je vybavená počítačmi a vyučujú sa tu najmä grafické informačné systémy. Na 2. poschodí sa nachádzajú 2 odborné učebne na výučbu odborných predmetov stavebných a strojárskych, 1 učebňa – rysovňa, 1 počítačová učebňa na výučbu informatiky a 1 multimediálna učebňa slovenského jazyka. Na 3.poschodí je jazyková učebňa a 1 odborná učebňa na výučbu strojárskych odborných predmetov. Spolu sa tu teoreticky pripravujú žiaci 13-ich tried.

   

Objekt C: (Družstevná 9)

Družstevná 9, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 044 55 214 03

Pavilón C je budova školských dielní, kde realizujeme praktickú prípravu žiakov 4-ročných študijných odborov 3656 K operátor stavebnej výroby, 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, a všetkých 3-ročných učebných odborov okrem učebného odboru 2487 H 01 autoopravár-mechanik. Žiaci tohto učebného odboru sa prakticky pripravujú v „školskom autoservise“ v pavilóne A. Pavilón C je 3-podlažná budova, v ktorej sa okrem dielní pre jednotlivé študijné a učebné odbory na nachádza aj spoločenská miestnosť, multimediálna učebňa, činkáreň a športová miestnosť so stolnotenisovými stolmi.