Dnes je: 21. 07. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Kontakt

Kontakt na školu:

Stredná odborná škola stavebná
Školská 8
031 45 Liptovský Mikuláš

tel. 044/ 55 229 63

sosslm@sosslm.sk 

riaditeľ školy: Ing. Jana Ursínyová

img7

 

Objekt A - riaditeľstvo: (Školská 8)

Školská 8, 03145 Liptovský Mikuláš

Pavilón A je najstarší (výstavba cca 1890-1902) a priestorovo najväčší pavilón školy. Od roku 1952 tu prebieha výchovnovzdelávací proces "stavebky", dnes študijného odboru 3650 M staviteľstvo a realizuje sa tu tiež praktická príprava učebného odboru 2487 H 01 autoopravár – mechanik.

Sidli tu riaditeľstvo školy s ekonomickým úsekom.

Objekt pozostáva z 3 traktov: v jednom bočnom trate sa nachádza telocvičňa, v druhom bočnom trakte sú dielne pre výučbu predmetu prax študijného odboru 3650 M staviteľstvo, šatne žiakov a „školský autoservis“, čiže dielenské priestory učebného odboru 2487 H 01 autoopravár – mechanik.
Stredný trakt je 3-podlažný – má jedno podzemné a 2 nadzemné podlažia a slúži na realizáciu vzdelávacieho programu v študijných odboroch 3650 M staviteľstvo a 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Na štúdium cudzích jazykov je tu jazykové laboratórium s interaktívnou tabuľou a žiacke pracoviská s napájacimi zariadenia na audiotechniku. Sú tu tiež multimediálne učebne: pre slovenský jazyk, tiež dejepis a pre matematiku, tiež fyziku. Pre štúdium odborných predmetov slúži interaktívna odborná učebňa TZB  a ďalšie odborné učebne POS, SKN a MRYS. Okrem týchto odborných učební sú tu 3 počítačové učebne, v ktorých vyučujeme odborné predmety, pričom jedna z nich je multimediálna a využíva sa aj pre ostatné všeobecnovzdelávacie predmety. Sú tu aj ďalšie učebne pre potreby vyučovacieho procesu.
 
K pavilónu A patri aj školský dvor s menším športovým areálom.

   

Objekt B: (Jura Janošku 4)

Jura Janošku 4, 031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 55 214 08
E-mail: d.vrbenska@sosslm.sk
www.sosslm.sk
 
Pavilón B skeletová stavba (r. výstavby 1980-1983) nachádzajúca sa na Janoškovej ulici. Tu prebieha teoretická príprava žiakov:
4-ročných študijných odborov s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania 3656 K operátor stavebnej výroby, 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení,
3-ročných učebných odborov 3661 H murár, 3678 H inštalatér, 3684 H strechár, 2464 H strojný mechanik, 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika, 2487 H 01 autoopravár-mechanik,
v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu 3659 L stavebníctvo, 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, 2675 L 01 elektrotechnika - energetika.  

Budova je 4-podlažná, všetky podlažia sú nadzemné. Na prízemí sa nachádzajú žiacke šatne, kotolňa, sklady a odborná učebňa prevýučbu elektrotechnických odborných predmetov. Na 1. poschodí sú priestory pre manažment školy. Sú tu tiež 2 odborné učebne, jedna na výučbu fyziky, druhá je vybavená počítačmi a vyučujú sa tu najmä grafické informačné systémy. Na 2. poschodí sa nachádzajú 2 odborné učebne na výučbu odborných predmetov stavebných a strojárskych, 1 učebňa – rysovňa, 1 počítačová učebňa na výučbu informatiky a 1 multimediálna učebňa slovenského jazyka. Na 3.poschodí je jazyková učebňa a 1 odborná učebňa na výučbu strojárskych odborných predmetov. 

   

Objekt C: (Družstevná 9)

Družstevná 9, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 044 55 214 03
 
Pavilón C je budova školských dielní (výstavba 1989-1994), kde realizujeme praktickú prípravu žiakov:
4-ročných študijných odborov 3656 K operátor stavebnej výroby, 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení,
3-ročných učebných odborov 3661 H murár, 3678 H inštalatér, 3684 H strechár, 2464 H strojný mechanik, 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika.  Žiaci učebného odboru 2487 H 01 autoopravár-mechanik sa prakticky pripravujú v „školskom autoservise“ v pavilóne A.

Pavilón C je 3-podlažná budova, v ktorej sa okrem dielní pre jednotlivé študijné a učebné odbory  nachádza aj spoločenská miestnosť a multimediálna učebňa.

Dlhodobo spolupracujeme s firmami:

CRAEMER pre našich strojárov, s ktorou od roku 2023 vstupujeme do duálneho vzdelávania pre strojného mechanika - 2464 H a od roku 2024 plánujeme do duálneho vzdelávania v novom odbore nástrojár - 2423 H.

GELIMA pre našich stavbárov - 3656 K a 3661 H s účasťou našich majstrov odborného výcviku.

a tiež s firmami

Strechy Dobrík od roku 2022 pre našich strechárov - 3684 H.

Rettenmeier Tatra Timber od roku 2023 pre našich elektromechanikov - 2683 H 11.

Žiaci realizujú odborný výcvik (IOVY) aj na pracoviskách podnikateľských subjektov s platným osvedčením o vykonávanej činnosti podľa odboru žiakov na základe "Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku v aktuálnom školskom roku" pod vedením vyškolených inštruktorov.

Praktické vyučovanie sa na základe individuálnych zmlúv realizuje aj v ďalších súkromných firmách a u živnostníkov, pod dohľadom ich inštruktorov.