Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Občianske združenie - 2% z dane

MIKULÁŠSKA STAVEBKA OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Vážení rodičia, absolventi, priatelia, podporovatelia,

Uchádzame sa o podporu Vás rodičov našich žiakov, priateľov školy, zamestnávateľov a všetkých, ktorým nie je ľahostajná príprava mladých ľudí pre povolanie v stavebníctve, strojárstve a elektrotechnike. 

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

-------------------------------------list správcu občianského združenia------------------------

Vážení rodičia, študenti, absolventi, priatelia, podporovatelia,

chcel by som vás informovať, že

v októbri 2022 na základe uznesenia členskej schôdze Občianskeho združenia pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 120/8, Liptovský Mikuláš, 031 45, ( IČO 00624331, zaregistrované dňa 31.5.2002 pod č. VVS/1-900/90-20183 ), konanej 11.10.2022,

bola schválená zmena názvu na Mikulášska stavebka občianske združenie, Školská  120/8, Liptovský Mikuláš, 031 45 a zmena stanov.

Zo Stanov občianskeho združenia Mikulášska stavebka pre vašu informáciu uvádzam cieľ združenia:

CIEĽ ZDRUŽENIA

 1. Občianske združenie je nezávislé, dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb.
 2. Poslaním združenia je :

a)      spolupracovať s vedením SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši, s jej pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami pri vytváraní a zabezpečovaní výchovnovzdelávacieho procesu s cieľom skvalitnenia pedagogického pôsobenia založeného na princípoch humanizmu, demokracie a vedeckosti,

b)      zabezpečovať ochranu práv žiakov – detí a mládeže vychádzajúc z princípov, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO,

c)      podporovať úsilie vedenia školy a pedagogických zamestnancov pri skvalitňovaní výchovnovzdelávacieho procesu na úrovni materiálnej a duchovnej,

d)      podieľať sa na aktivitách v rámci výchovno – vzdelávacích činností mimo vyučovania,

e)      napomáhať rozvoju spolupráce SOŠ stavebnej s fyzickými a právnickými osobami na Slovensku i v zahraničí, ktoré napomôžu naplneniu vyššie uvedených cieľov a poslania  združenia.

Ak by ste mali možnosť a snahu podporiť prostredníctvom občianskeho združenia Mikulášska stavebka Strednú odbornú školu stavebnú v Liptovskom Mikuláši, uvádzam základné údaje :

NÁZOV ZDRUŽENIA:

Mikulášska stavebka občianske združenie

SÍDLO ZDRUŽENIA:

Stredná odborná škola stavebná,

Školská 120/8,

031 45 Liptovský Mikuláš

IČO:

00624331

ČÍSLO ÚČTU IBAN:

SK65 1111 0000 0066 0567 1007

Vašu pomoc môžete realizovať:

—      finančným darom od fyzických, alebo právnických osôb,

—      podielom 2% poukázanej dane fyzických a právnických osôb,

—      hmotnými darmi,   

—      konzultačnou alebo inou nemajetkovou pomocou.

Vopred ďakujem v mene žiakov a zamestnancov SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši za vašu podporu.

Miroslav Šufliarský, správca občianskeho združenia

Ako postupovať

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Mikulášska stavebka občianske združenie
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Stredná odborná škola stavebná, Školská 120/8, 03145 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 00624331
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Mikulášska stavebka občianske združenie
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Stredná odborná škola stavebná, Školská 120/8, 03145 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 00624331
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Mikulášska stavebka občianske združenie
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Stredná odborná škola stavebná, Školská 120/8, 03145 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 00624331
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.