Dnes je: 22. 04. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

História školy

1. októbra 1950 rozhodnutím  vtedajšieho Povereníctva školstva v Bratislave sa začalo vyučovanie v jednej triede dvojročnej majstrovskej školy. Škola bola dočasne umiestnená v budove Gymnázia. Prvým riaditeľom školy bol Ing. Viliam Mihalič.

 

 

Prví absolventi dvojročnej majstrovskej školy:

  

V roku 1951  vznikla Vyššia priemyselná škola stavebná so štvorročným štúdiom.

V roku 1953 bola škole pridelená vlastná budova na Školskej ulici, v ktorej sídli dodnes. Dvojročné štúdium bolo zrušené a odvtedy sa už otvárali len prvé ročníky štvorročného štúdia. Na stavebných úpravách sa aktívne podieľali všetci žiaci.

 

 

 V roku 1963 zmenila škola názov na Stredná priemyselná škola stavebná. Riaditeľom školy bol aj naďalej Ing. Viliam Mihalič, neskôr Mgr. Anton Kras a Ing. Anna Devečková.

img5

 

Súbežne so štvorročným štúdiom prebiehala od roku 1975 odborná príprava žiakov v trojročných učebných odboroch. Zriaďovacou  listinou Odboru výstavby vtedajšieho SKNV Banská Bystrica začalo  1. septembra 1975 písať svoju históriu Stredné odborné učilište stavebné. Výučba prebiehala v provizórnych podmienkach suterénnych tried domova mládeže, odborný výcvik bol realizovaný v dielňach Okresného stavebného podniku. Riaditeľom školy bol pán Dušan Sochor, neskôr Ing. Vladimír Dzuroška a Mgr. Štefan Meľuch.

V septembri 1983 bola odovzdaná do užívania nová budova teoretického vyučovania na Ulici J.Janošku postavená svojpomocne. Teoretické vyučovanie v nej prebieha dodnes.

V roku 1989 začala svojpomocná výstavba dielní odborného výcviku na Družstevnej ulici. Budova dielní bola dokončená v roku 1994, odkedy v nej realizujeme odborný výcvik.

 

Spoločná história obidvoch samostatných subjektov sa začala písať 1. septembra 2002, kedy bola Zriaďovacou listinou Žilinského samosprávneho kraja zriadená Združená stredná škola stavebná.
Škola nadviazala na úspechy a tradície oboch predchádzajúcich subjektov. Zachovala si všetky tri budovy, v ktorých aj naďalej prebiehalo teoretické vyučovanie a praktická príprava žiakov. Riaditeľom Združenej strednej školy stavebnej sa stal Mgr. Štefan Meľuch.
 

 

Na krátky čas od 1.9. do 31.12.2008 naša škola bola premenovaná na Strednú odbornú školu, aby od 1.januára 2009 niesla názov Stredná odborná škola stavebná, pričom teoretické vyučovanie a praktická príprava žiakov aj naďalej prebieha v troch budovách. Od 1.apríla 2010 do 28.februára 2021 bol riaditeľom školy Ing. Pavel Šišák. V súčasnej dobe je riaditeľkou SOŠSLM Ing. Jana Ursínyová.